Nieuws

Parkeren voor alle belanghebbende

Vanavond (dinsdag 21 december) staat de nieuwe parkeerverordening op de agenda van de gemeenteraad. Een voorstel wat al maandenlang stof doet opwaaien. De redenen zijn bekend: bewoners, ondernemers en belanghebbenden voelen zich niet gehoord. Er is een enquête gehouden die niet bij iedereen is binnengekomen, alleen digitaal kon worden ingevuld en waarvan de resultaten niet zijn meegenomen in het voorstel voor de raad van 21 december.

Wat we ondergesneeuwd zien in het grote geheel is het parkeren voor mantelzorgers, sociaal werkers, onderwijzers en maatschappelijk werkers. Uit het raadsvoorstel blijkt niet wat hiervoor nu precies het beleid wordt.

Ons voorstel voor de parkeerregeling is dat mantelzorgers, sociaal werkers, onderwijzers en maatschappelijk werkers tijdens het verrichten van werkzaamheden in Zandvoort of Bentveld voor een onbepaalde tijd, onbetaald kunnen parkeren. We hebben hierover een brief aan de raad geschreven en we hopen dat de gemeenteraad hierin meegaat.

Over het parkeren is door Jong Zandvoort ingesproken in de commissievergadering en voor de raad van 21 december ligt er een amendement van VVD, OPZ en PVV om de nieuwe verordening niet vast te stellen, maar eerst een bijeenkomst te hebben om na toelichtingen over de voorstellen en de enquête de “inwoners / belanghebbenden te horen over hun bezwaren , eventueel voorstellen te doen ter verbetering of gemotiveerd aan te geven waarom niet aan de bezwaren tegemoet wordt gekomen.” Iets dat we als Zandvoort Echt Eén onderschrijven en waarbij wij hopen dat er vanuit college en raad ook daadwerkelijk naar wordt gehandeld.

Het begint wat ons betreft al veel eerder. Zorg ervoor dat je oog en oor hebt voor alle belanghebbenden. Niet alleen de toeristen, de ondernemers en de bewoners, maar in dit geval ook de mensen werkzaam in het sociaal domein. ZEE zal in zijn partijprogramma ook voorstellen doen om de betrokkenheid van alle te vergroten en daarmee te zorgen voor nog betere besluitvorming.

U kunt de brief hier lezen: https://partij-zee.nl/blog/2021/12/21/raadsvoorstel-zorg-en-onderwijs-parkeerverordening-2022-en-verordening-parkeerbelastingen-2022/