Nieuws

Brief aan het college en onze collega’s in de raad: Het moment voor het verbeteren van de participatie is nu!

Geachte leden van de raad en leden van het college,

Nu de herinrichting van Nieuw-Noord in een nieuwe fase is gekomen door het eerste ontwerp vrij te geven voor inspraak vallen ons zaken op die in onze ogen beter kunnen.

In 2017 is er door de gemeenteraad een participatienota vastgesteld waarin expliciet gesteld is dat er bij herinrichting van de openbare ruimte gewerkt zou worden in coproductie tussen gemeente en inwoners en andere belanghebbenden. In 2020 is daar het Zandvoorts Ruimtelijk Planproces en het Zandvoorts Civiel Planproces bijgekomen. Zoals we het interpreteren zijn dit geen vervangende documenten, maar verdere uitwerkingen van het proces.

Wij begrijpen goed dat door de covid-19-pandemie het niet mogelijk was om fysieke bijeenkomsten te organiseren en zo te komen tot een goede coproductie. Dat laat onverlet dat het moment daar is om nu wel serieus op participatie in te zetten, temeer daar fysiek bijeenkomen nu wel degelijk mogelijk is.

ZEE ziet graag bij ingrijpende projecten of besluiten naast digitale, ook fysieke inspraak. Dit willen we graag, omdat in de praktijk blijkt dat enkel digitale participatie tot gevolg heeft dat slechts een relatief klein percentage van de inwoners op de hoogte is van een project en omdat digitale participatie niet toegankelijk is voor iedereen (denk aan mensen met minder digitale vaardigheden of mensen die niet beschikken over de juiste apparatuur).

Deze fysieke inspraak moet verder reiken dan slechts een inloopmiddag in de buurt, maar moet wat ons betreft werkelijk gaan over samen met de inwoners en andere belanghebbenden (binnen door de gemeente gestelde kaders) ontwerpen van hun eigen leefomgeving. Bewoners weten over het algemeen heel goed waar zij behoefte aan hebben.

Daarbij missen we nog een doelgroep: namelijk jongeren! Daarbij bedoelen we de brede groep jeugd van kleine kinderen tot jongeren van circa 20 jaar.

Op de plattegrond van het masterplan nieuw-noord is te zien dat er veel speelplekken, maar ook “spelaanleidingen” worden toegevoegd of vernieuwd. Er is echter niet duidelijk hoe deze speelplaatsen er uit komen te zien en er lijkt vanuit de gemeente geen moeite te zijn gedaan om in het specifiek deze groep te betrekken. Maak participatie over zaken die jongeren aan gaan de standaard door dit op te nemen in bijvoorbeeld de inspraakverordening of door het op te nemen in een speelplaatsverordening.

Met verbetering van de inspraak en een breder blik op de ontwikkeling van Nieuw-Noord is dit de uitgelezen kans om van Nieuw-Noord een plek te maken waar je ook heen wilt als je er niet woont én om te zorgen dat de inrichting ondersteunt in het verhogen van de sociale cohesie in de wijk. ZEE zal in één van de komende vergaderingen komen met voorstellen hoe wij denken dat de participatiegraad omhoog kan. Wij hopen dat u met ons mee wilt denken daarover. Deze week zal ZEE ter stimulering van de participatie bijgaande flyer huis-aan-huis verspreiden in Nieuw-Noord om mensen op te roepen hun menig kenbaar te maken.

We hopen daarmee een stap te maken naar meer betrokkenheid bij de eigen leefomgeving en zo ook een eerste aanzet te geven naar raadsbrede steun voor betere inspraak en participatie in Zandvoort.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie Zandvoort Echt Eén
Mirko Gerrits