Ontmoet ZEE

Ons team

Mirko Gerrits

(student bedrijfskunde en mediamaker)

Mira Schrijnemaekers

(vrijwilliger bij een Zandvoorts goed doel)

Marcel Sukel

(planoloog en datastrateeg)

Huib van den Nulft

(student arts en economics)

Fred Rosenhart

(kunstenaar en theatermaker)

Ontmoet ZEE

Over de partij

Zandvoort Echt Een is opgericht door een groep betrokken Zandvoorters die elkaar hebben ontmoet op een cursus over de lokale politiek van de gemeente en allemaal tot het inzicht kwamen dat het oprichten van een lokale partij de enige manier is om iets  te veranderen aan de lokale Zandvoortse politiek. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een veel grotere groep vol gemotiveerde mensen. Wij staan klaar om ons voor u en in samenwerking met u in te zetten voor Zandvoort en Bentveld in de komende raadperiode.

Verbindend, vernieuwend, doelgericht en transparant zijn de vier kernwaarden een nieuwe democratie waar wij ons voor willen inzetten. Wij willen dienstbare politici en bestuurders, die niet de pretentie hebben alles (het beste) te weten. Geen politiek over de mensen, maar politiek met de mensen. Dit willen we doen door onderwerpen te agenderen en in dialoog met de inwoners, ondernemers en andere betrokkenen bij Zandvoort en Bentveld tot gedragen voorstellen te komen.

ZEE wil naar een nieuwe democratie en van een oude naar een nieuwe politiek. Geen verdergaande polarisatie maar politiek als gezamenlijke zoektocht naar de beste weg en de beste beslissingen. We willen daarvoor de inwoners meer zeggenschap geven over de politieke besluitvorming door onze lokale democratie anders in te richten, constant de dialoog op te zoeken en volledige transparant te zijn.

Over onze samenwerking

Een netwerk van lokale partijen

Wij zijn aangesloten bij een landelijk netwerk van lokale partijen. Dit netwerk brengt voordelen met zich mee. Zo stelt het ons onder andere in staat om de ervaring en kennis van  leden van de andere aangesloten partijen te benutten door met elkaar te sparren en kennis te delen. Tegelijkertijd blijft onze onafhankelijkheid gewaarborgd en hebben we geen last van de nadelen waar lokale afdelingen van landelijke partijen mee te maken krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van het doorvertalen van landelijke partijstandpunten naar de lokale politiek.

Ontmoet ZEE

Onze kernwaarden

ZEE staat voor verbinding door de relatie tussen politiek, ambtenarij en de inwoners te willen verbeteren en zo te zorgen voor meer gemeenschapsgevoel in Zandvoort en Bentveld. ZEE wil ook dat de inspraak van burgers en ondernemers ertoe doet. ZEE wil dat burgers, ondernemers en andere belanghebbenden gehoord worden en dat zij via actieve deelname invloed hebben voorafgaand aan besluiten die in de gemeenteraad worden genomen. ZEE is daarvoor goed bereikbaar voor deze groepen en is altijd bereid tot een gesprek en uitwisseling van ideeën.

In woord en geschrift via website, sociale media en in de vergaderingen vertelt ZEE steeds hoe we tot voorstellen en besluiten komen, wat de afwegingen zijn en waarom kiezen we voor een bepaalde richting. ZEE wil inzicht geven in argumenten op grond waarvan keuzes zijn gemaakt, welke gevolgen deze keuzes hebben, zodat ZEE in alle openheid aanspreekbaar is op haar politieke besluiten.

ZEE kijkt met een frisse blik naar de manieren waarop de lokale politiek bedreven zou kunnen worden. Dit geldt zowel voor de interne omgang in de gemeenteraad door bijvoorbeeld te werken met themacoalities, als voor de partij door te werken met een denktank. Uiteraard geldt dit ook voor de externe omgang van de gemeente met de inwoners door bijvoorbeeld het invoeren van burgerraden. Zo kan iedereen die dat wil meedenken over maatschappelijke vraagstukken.

ZEE staat in dienst van de inwoners van Zandvoort en Bentveld en niet andersom. Dit maken we concreet door opvolging te geven aan vragen en inbreng van inwoners. Eenmaal verkozen willen we ons inzetten om te zorgen dat de gemeente zo pro-actief mogelijk is in de uitvoering van haar taken. Zo zou er aan groenonderhoud of afvalverwijdering moeten worden gedaan voordat inwoners de behoefte voelen om overlast of nalatigheid te melden.