Partijprogramma

Een nieuwe bestuurscultuur begint bij onszelf

Verandering begint bij jezelf. Daarom is er bij ZEE nog voordat we begonnen aan ons
partijprogramma nagedacht over de interne cultuur van onze partij- en hoe we deze goed houden. Hierdoor zijn we tot een aantal (voor Zandvoort) unieke beleidspunten gekomen, waarvan we hopen dat ook andere partijen deze op termijn gaan implementeren.

Een nieuwe bestuurscultuur begint bij onszelf

Ons beleid

ZEE is bezig met het opzetten van een denktank waar iedereen, ongeacht hun politieke voorkeur, lid van kan worden. Zo blijven we ook na de gemeenteraadsverkiezingen actief met inwoners in gesprek.

Bij ZEE gaan we ervan uit dat we na zorgvuldige onderlinge beraadslaging tot unanieme beslissingen komen. Raadsleden bij ZEE worden niet onder druk gezet om een stem geven aan een coalitie of besluit waar zij niet achter staan.

We zullen ons programma regelmatig evalueren en zo nodig, naar de wens van onze leden en naar aanleiding van veranderende inzichten aanpassen.

Wij hechten waarde aan de inbreng van alle inwoners. Met behulp van een eigen fonds maakt ZEE het mogelijk om inwoners met een krappe beurs een lidmaatschap aan te bieden, zodat ook zij gehoord worden. Uiteindelijk hopen we dat dit principe door de gemeente wordt overgenomen voor alle partijen (bijvoorbeeld gekoppeld aan de Zandvoortpas).

ZEE probeert altijd te informeren hoe we tot beleidskeuzes zijn gekomen. Dit doen we via onze website, sociale media kanalen en/of nieuwsbrief.