Partijprogramma

Een nieuwe bestuurscultuur

ZEE wil dat inspraak van bewoners ertoe doet. De gemeenteraad, het college van burgemeester & wethouders moeten er zijn er voor de burgers en niet andersom. Elke burger van Zandvoort en Bentveld moet ervan uit kunnen gaan gelijk, eerlijk en onbevooroordeeld behandeld te worden door de gemeente. Daarom wil ZEE de lokale politiek ombuigen naar een cultuur waar de politiek de burgers dient en niet andersom. Politiek met en voor inwoners als gezamenlijke zoektocht naar de beste weg en de beste beslissingen, met dienstbare politici die niet pretenderen alles het beste te weten. ZEE wil met alle partijen zoeken naar mogelijkheden om de slagkracht te vergroten; het gesprek aangaan en samen kennis opbouwen, in plaats van elkaar afvallen in de raadsvergadering. Liever goede en gedragen besluitvorming dan haastige beslissingen. Vaak gaan processen hierdoor uiteindelijk juist sneller, omdat er minder bezwaren worden aangetekend. Alleen op die manier kan de gemeenteraad haar controlerende taak op Burgemeester & Wethouders ten volle benutten.

Nieuwe vormen van inspraak

Onze voorstellen

Themacoalities zijn coalities van raadsleden, in wisselende samenstelling per thema. In plaats
van een bindend coalitieakkoord wordt op deze manier het belang van alle burgers op thema’s
gediend. Themacoalities verkleinen de kans dat partijen de gehele raadsperiode tot de
oppositie behoren en zorgen op die manier voor eerlijkere onderhandelingen.

Wij willen het enquêteproces verbeteren door te zorgen voor betere toegankelijkheid voor
ouderen, een verlaagde kans op fraude door belanghebbenden en een betere waarborging
van privacy voor de participanten.

Een burgerraad is een willekeurig geselecteerde groep inwoners die namens de gemeente
samenkomt om zich te informeren over een onderwerp om vervolgens, na onderlinge
beraadslaging, tot een advies te komen en deze in te dienen bij de gemeenteraad en het
college van Burgemeester & Wethouders.

Wij willen een jaarlijkse bijeenkomst tussen raadsleden, inwoners en andere betrokkenen met
een voorafgaand ondersteuningstraject, waarin zij de ruimte krijgen om ideeën in te dienen
ter verbetering van het woon- en leefklimaat in Zandvoort en Bentveld. De ideeën moeten
serieus worden behandeld in de gemeenteraad.

ZEE is voor het invoeren van het raadgevende en correctief raadgevend referendum wanneer
andere vormen van participatie onvoldoende effect hebben gehad. Ook willen we dat de
gemeenteraad zelf een referendum kan uitschrijven. Dat heet een raadplegend referendum.