Partijprogramma

Sport

We mogen trots zijn op ons brede en kwalitatieve sportaanbod. ZEE wil dit aanbod in stand houden en voortbouwen op wat we hebben. Dit willen we onder andere doen door na te denken over sport als onderdeel van de zorg. Daarbovenop is er is een enorme potentie om Zandvoort landelijk of zelfs internationaal op de kaart te zetten als centrum van de (water)durfsport

Sport

Onze voorstellen

Wij zijn voor de eerder gemaakte plannen voor een (water)topsportcentrum aan zee en willen ons inzetten om deze op termijn te realiseren.

ZEE ondersteunt de realisatie van een omni-vereniging op Duintjesveld en de realisatie van de tennishal. Ook wil ZEE dat in overleg met de sportverenigingen wordt gekeken naar meervoudig gebruik door de velden ook buiten de trainingen en wedstrijden om toegankelijk te maken voor bijvoorbeeld scholen of recreatief sporten.

Zandvoort kent diverse speel- en sportveldjes. Deze verdienen op korte termijn een opknapbeurt. Daarnaast wil ZEE in overleg met de Sportraad op zoek naar mogelijke uitbreiding van het aanbod.

ZEE wil in overleg met de verenigingen de sociale component van sportverenigingen verstevigen. Sport kan naast “gezond en gezellig” ook een maatschappelijk leerelement bevatten. Denk bijvoorbeeld aan LHBTIQ+ voorlichting voor coaches, sporten voor mensen met fysieke of mentale beperkingen en sport als preventie voor criminaliteit.

We willen de verhouding tussen de gemeente en adviesorganen op het gebied van sport, zoals de Zandvoortse sportraad en Sportservice, verbeteren en in samenwerking met deze organisaties de in het sportakkoord vastgestelde doelen realiseren.

Spelen is de basis voor de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van elk kind. Het is belangrijk bij de ontwikkeling van motorische vaardigheden zoals lopen, springen en klauteren. Daarnaast bij de ontwikkeling van zelfbeeld, zelfredzaamheid, normen en waarden, alsook bij het leren logisch denken en structureren in ruimte en tijd. Wij vinden het daarom belangrijk dat ieder kind (veilig) buiten kan spelen en bewegen. Om dit mogelijk te maken moeten de speelplekken goed worden onderhouden. In overleg met buurtbewoners zetten wij in op het creëren van een veilige en fijne speelplek in iedere buurt.

ZEE wilt in samenwerking met alle Zandvoortse sport organisaties een sportconvenant opstellen.

ZEE wilt verstandiger omgaan met de investeringen die de gemeente doet in de sport, door een deel van de subsidie voor sportevenementen om te zetten in sponsoring.