Partijprogramma

Wonen

Er ligt landelijk een grote opgave om te voldoen aan de vraag naar woningen. In de regio worden daar afspraken over gemaakt, maar door onder andere kostenstijgingen in de bouw is de invulling een ingewikkeld vraagstuk. Met name jongeren komen in de knel door de stijgende huizenprijzen. Maar ook voor andere huishoudens met lage en gemiddelde inkomens worden huizen steeds onbereikbaarder. Hierdoor zijn andere maatregelen nodig dan de maatregelen die tot nu toe genomen zijn.

Wonen

Onze voorstellen

In overleg met onder andere de provincie Noord-Holland willen we kijken naar de mogelijkheden van een fonds betaalbare koop. Met dit fonds wordt het verkopen van koopwoningen uit de sociale sector betaalbaar gehouden voor de lagere en middeninkomens.

ZEE wil onderzoeken of de woningbouwambitie van de gemeente verhoogd kan worden om zodoende te kunnen anticiperen op de verwachte toenemende vraag tot en met 2025. Dit willen we doen door een onderzoek in te stellen naar mogelijke verdichting en we willen actief zoeken naar creatieve oplossingen voor het bouwen van of verbouwen van panden tot woningen (bijv. woningen boven winkels en het concept 18-28). ZEE wil het “Uitvoeringsprogramma Wonen Gemeente Zandvoort 2019 t/m 2025” aanscherpen door de ambitie van de gemeente om 30% sociale huurwoningen te bouwen verhogen naar 40% sociale huur- en koopwoningen. Als gevolg van deze verhoging met 10% wordt het aandeel vrije woningen verlaagd van 30% naar 20%. Als onderdeel van de woningbouwambitie moet ook gekeken worden naar stadsvernieuwing, waarbij duurzame nieuwbouw in de plaats komt van deels verouderde huidige woningen. Dit vergt zorgvuldige afstemming met de bewoners.

We willen de faciliteiten van de reddingsbrigade uitbreiden met zowel drones voor in de lucht als ook drones voor onderwater. Dit is niet alleen effectiever voor bepaalde operaties, maar bespaart ook geld; zo zijn de kosten voor onderhoud van drones laag en zijn ze elektrisch, dus is er geen brandstof nodig.

ZEE wil dat de gemeente binnen haar bevoegdheden en mogelijkheden dwingender gaat optreden in het aansturen en corrigeren van ongewenste situaties, zoals langdurige leegstand en lange verbouwingstrajecten en het daadwerkelijk controleren en handhaven van verleende vergunningen. Denk hierbij ook aan een woonplicht.