Partijprogramma

Zorg en welzijn

Voor ons staat de menselijke maat in de gezondheidszorg centraal. Dit betekent: meer preventie, meer voorlichting, afstappen van ziekte als verdienmodel en vooral zorg op maat. Daarbij geven wij iedereen de mogelijkheid om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Helaas zien we dat decentralisatie van de jeugdzorg en de daarbij behorende bezuinigingen nog niet hebben geleid tot een grotere betrokkenheid en het verkorten van wachtlijsten, hier moet verandering in komen.

Zorg en welzijn

Ons beleid

ZEE wil in samenwerking met andere gemeenten in Noord-Holland onderzoeken hoe we de jeugdzorg financieel efficiënter kunnen inrichten, gepaard met een gelijktijdige verbetering van de persoonlijke hulp en zorg voor jongeren

ZEE wil dat het zorgloket wordt uitgebreid. Inwoners moeten hier persoonlijke ondersteuning kunnen krijgen met al hun vragen over tegemoetkomingen, vergoedingen en gemeentelijke regelingen die op hun situatie van toepassing zijn, zodat het huidige doolhof van (gemeentelijke) regelingen een geëffend pad wordt. Ook kan hier extra informatie worden ingewonnen over de beschikbare hulp binnen Zandvoort die niet onder de WMO valt.

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naasten en soms ook aan onbekenden. Wij willen mantelzorgers beter ondersteunen vanuit de gemeente, door bijvoorbeeld een parkeervergunning voor mantelzorgers aan te bieden.

Wij willen een hulpteam dat inwoners met minder digi-vaardigheden (veelal ouderen) ondersteunt en voorlicht op het gebied van digitalisering en cybercrime.

In de komende raadsperiode moet de ondersteuning van de WMO opnieuw worden aanbesteed. ZEE wil dat inwoners bij deze aanbesteding worden betrokken, doordat zij vooraf kunnen meedenken over relevante eisen. Met name de lange (wacht-)termijn tussen een WMO-aanvraag en de feitelijke hulp moet worden ingekort.